Legislativa a sexbyznys v ČR

Dnes se kupodivu nebudeme zabývat volebními výsledky, politikou ani p?edváno?ním shonem. Naše téma bude specifické o sexbyznysu v ?R, co kdo smí a nesmí a na co si dát pozor.  Možná i Vás p?i ?etb? napadne pro? a v jaké form? máme trestné tzv. kuplí?ství. Je skute?n? nutné, aby si prostitut/ka nemohli legáln? koupit, pronajmout služby a prost?edky pro výkon své ?innosti??  Ad absurdum pak m?že sou?asný výklad véct ke stíhání osob ve spiole?né domácnosti s prostitutem/kou na které se také pohlíží, že z úrostituce provozované jiným ko?istí. Tedy op?t apelujeme na p?ijetí námi podporované ... více

Proč byl založen SPEP

Pro? byl založen SPEP Spolek pracovník?v erotickém pr?myslu SPEP vznikl  z popudu t?ch, kte?í v tomto @Joe Montana Authentic Jersey odv?tví p?sobí, nebo t?ch, kte?í se zajímají o lidská práva a kte?í ho @Joe Montana Womens Jersey cht?jí zlidštit a p?iblížit široké ve?ejnosti. Poskytování placených sexuálních služeb je prý stejn? staré jako lidstvo samo. Konec konc? ne nadarmo jedno ... více

Naše cíle

Destigmatizace Pohled a p?ístup státu a jeho institucí k lidem p?sobícím v erotickém pr?myslu je p?íliš ?asto formován p?edsudky a nev?domostí, což brání t?mto lidem v d?stojné existenci a rovnému postavení p?ed zákonem. Možná je to tím, že se ve?ejné debaty o tomto tématu ú?astní noviná?i, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického pr?myslu.  Dekriminalizace Kriminalizace obchodního jednání, které je mimo erotický pr?mysl beztrestné vede ve

Desatero pravidel placeného-sexu ‎

Desatero pravidel placeného-sexu ? Vážení p?átelé, v dob? dovolených se m?že stát, že se natolik rozja?íme a chceme si užít. V této pohod? bychom nem?l zapomínat na základní pravidla náhodného nebo placeného sexu a proto Vám p?edstavuji desatero bezpe?ného sexu a fair play chování ke svému sexuálnímu prot?jšku. 1. Slušnost, respekt a p?íjemné vystupování Vám nejen otev?ou dve?e do podniku, ale slušnosti, respektu a p?íjemného chování se dostane i ... více

 • Návrh zákona o toleranci poskytování sexuálních služeb

  P?edmluva k návrhu zákona o  toleranci poskytování sexuálních služeb 105/2013 upraveného v únoru 2014 Erotický pr?mysl v?etn? prostituce  je velmi široký okruh ?inností, kterým se  ve?ejnost a média moc nezabývají. Zabývají se jen tím co je ... více

 • Stotisíc let sexu: Jak se měnil přístup společnosti k lidské sexualitě

  Vážení ?tená?i, dnes ode mne každý o?ekává n?jaký exkurz do výsledk? práv? konaných voleb. Naopak chci zd?raznit historii sexuality  a to v každé dob? a v každém režimu a ukázat, kdy byla i sexualita spojena s vynálezem pen?z a obchodu a že pat?í k lidskému bytí a proto existuje a ... více

 • Uber pro sex.

  Technologický boom zasáhl i prostituci, sta?í jen aplikace na mobilu a chu? využít nabídky. V tomto ohledu je postoj našich politik? a odpov?dných orgán?, kte?í zavírají ob? o?i ,než aby konali n?co pro zdraví a bezpe?nost obou zú?astn?ných stran

 • Registrace

 • PŘÍZNIVCI

 • Objednávám newsletter