Jak se zapoji ,čím si můžeme pomoci a pro koho jsme

Jak se zapojit

Vážení p?íznivci portálu SPEP.cz rádi bychom vytvo?ili diskuzní fórum pro všechny ob?any ,kte?í p?ijdou s problematikou erotiky a pornografie do styku , nebo k ní cht?jí n?co ?íci. Naším p?áním je i celospole?enská diskuze mimo cíl?, které jsou uvedeny na hlavní stran?. M?žeme si pomoci vzájemn?, jako p?íklad bych uvedl naše vystoupení v parlamentu ?R p?i posuzování návrhu zákona o legalizaci prostituce, který byl nep?ijatelný a represivní. Ú?astníme se diskuzí ,které jsou na tato témata, bojujeme proti zneužívání §189 TZ o kuplí?ství a m?žeme pomoci všem, kte?í se živí prostitucí p?i ?ešení jejich problém?. Proto spolupracujeme i s nevládními organizacemi jako je Rozkoš bez rizika , La Strada a dalšími.

Vážení a v ?em m?žete pomoci nám ? Pomozte aktivní ú?astí a diskuzí k témat?m na webu ,facebooku a +G, sd?lte nám Vaše problémy a názory a my na n? budeme reagovat. Samoz?ejm? nám m?žete pomoci i finan?n? a stát se naším registrovaným ?lenem nebo sponzorským darem, nebo? nic není zadarmo a ani naše pomoc nap?. v boji proti nevhodným návrh?m zákona ?i špatných vyhlášek vyžaduje právní, ekonomickou i jinou odbornou pomoc ,viz. náš právní rozbor navrhovaného zákona a návrh zákona @Ha Ha Clinton-Dix Kids Jersey ,který se nám zdá správný (úvodní strana) .

Naše cíle

Destigmatizace

Pohled a p?ístup státu a jeho institucí k lidem p?sobícím v erotickém pr?myslu je p?íliš ?asto formován p?edsudky a nev?domostí, což brání t?mto lidem v d?stojné existenci a rovnému postavení p?ed zákonem. Možná je to tím, že se ve?ejné debaty o tomto tématu ú?astní noviná?i, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká, samotní zástupci erotického pr?myslu. 

Dekriminalizace

Kriminalizace obchodního jednání, které je @Aaron Rodgers Jersey mimo erotický pr?mysl beztrestné vede ve svém d?sledku k další izolaci a vy?len?ní t?chto osob na okraj spole?nosti.

Postupné cíle:

Zastoupení všech dot?ených skupin obyvatel ve ve?ejných i odborných diskuzích zabývajících se erotickým pr?myslem považujeme za @Aaron Rodgers Authentic Jersey základní podmínku pro nalezení porozum?ní a kompromisu mezi všemi dot?enými stranami.

Zahájit proces zm?ny pop?. nahrazení sou?asné právní úpravy a zažité výkladové praxe, která kriminalizuje b?žné obchodní vztahy mezi osobami vykonávajícími prostituci a jejich dodavateli. V této souvislosti stojí za zmínku rozhodnutí Kanadského nejvyššího soudu, který tyto cíle dokonce stanovil a  rozhodl zapracovat do zákonných opat?ení v rámci rovné ochrany lidských práv viz rozhodnutí Kanadského nejvyššího soudu.

 

Pro? byl založen SPEP

Spolek pracovník?v erotickém pr?myslu SPEP vznikl  z popudu t?ch, kte?í v tomto odv?tví p?sobí, nebo t?ch, kte?í se zajímají o lidská práva a kte?í ho cht?jí zlidštit a p?iblížit široké ve?ejnosti.

Poskytování placených sexuálních služeb je prý stejn? staré jako lidstvo samo. Konec konc? ne nadarmo jedno z lidových mouder praví, že prostituce je nejstarším ?emeslem.

?eský erotický pr?mysl p?itom zam?stnává tisíce lidí. A nejde jen o sexuální pracovníky a pornoherce, ale i o ú?etní, ?idi?e nebo uklíze?ky a mnoho dalších profesí. Obrat celého odv?tví je podle ?eského statistického ú?adu kolem 10 miliard korun.

P?estože je ?eská republika pom?rn? liberální spole?nost, pracovníci v erotickém odv?tví ?asto ?elí p?edsudk?m a ve?ejné stigmatizaci. Možná je to tím, že se ve?ejné debaty o tomto tématu ú?astní noviná?i, politici, nevládní organizace a akademici, ale ne ti, kterých se nejvíce týká: samotní sexuální pracovníci a zástupci erotického pr?myslu.

Máme ambici tuto situaci zm?nit a webové stránky www.SPEP.cz by nám v tom m?ly pomoci. Budeme zde zve?ej?ovat zajímavé ?lánky, které nás zaujaly, a reakce na aktuální události. Nabízíme také speciální sekci obsahující zajímavé v?decké studie na téma prostituce a erotického pr?myslu obecn?. Doufáme, že tím do ?asto vyost?ené debaty o prostituci vneseme n?co objektivních údaj?.

P?estože by m?ly tyto stránky zprost?edkovat p?ístup k ?lánk?m a v?deckým pracím nejr?zn?jšího druhu, nep?jde jen o prostý informa?ní rozcestník. Chceme-li, aby v?tšinová spole?nost p?ijala sexuální pracovníky a další osoby p?sobící v tomto odv?tví, nevyhneme se debat? hodnotové. Budeme bránit naši svobodu volby p?sobit v erotickém odv?tví.

Doufáme, že se vám naše stránky budou líbit.

Team SPEP