x

Děkujeme za odeslání formuláře.

Imigrantům prostitutky zdarma -Noční můra liberála

Bohužel aktuální téma uprchlík? lze p?em?nit i v humor. Ale p?i bližším pohledu vztahu Islámist? k ženám již o humor nejde a oni p?ijížd?jí v?tšinou bez svých žen.

N?mci blázní! Cht?jí imigrant?m nabízet prostitutky zdarma!

N?mci p?iznávají, že mají velké problémy s uprchlíky. Nemají je kam dávat a jsou z toho nervózní. A vymýšlí opravdu neskute?né v?ci. Jeden evangelický fará? chce uprchlík?m platit prostitutky.

N?mci cht?jí, aby se u nich uprchlíci cítili dob?e. Zajistili jim st?echu nad hlavou, jídlo a nyní jim cht?jí zajistit také sexuální služby.

Napadlo m? to, když mi jeden p?ítel vypráv?l, že do jejich obce p?ichází stovka žadatel? o azyl a nyní mají mnozí strach, že tak moc muž? by mohlo obt?žovat místní ženy,“ vysv?tlil fará? Ulrich Wagner pro regionální list Merkur, jak dostal tento ?ábelský nápad.
Církev nemá k prostitutkám jen negativní vztah, jak by se mohlo zdát. I Ježíš Kristus m?l k lehkým holkám dobrý vztah, Má?í Magdaléna mu dokonce sm?la omýt nohy.

 

http://tn.nova.cz/clanek/nemci-se-zblaznili-chteji-imigrantum-nabizet-prostitutky-zdarma.html

ostitutky zdarma

Viktor Paggio v rozhovoru pro MF Dnes vyjád?il své pochybnosti k návrhu zákona p?edkladatele Magistrátu HMP (115/2013) p. Judr. Manharta viz. Blog V.Paggia

Magistrát vložil do p?ipomínkového ?ízení návrh zákona, který obsahuje absurdity a dává pojmu „sepsaný od stolu“ zcela nový rozm?r.

Nap?íklad pomíjí skute?nost, že jednou z nejv?tších obav prostitut? a prostitutek je ztráta anonymity. Pražští radní cht?jí za 3 miliony korun vytvo?it jejich seznam obsahující mimo jiné datum a místo narození, trvalé bydlišt?, fotografii (!) nebo ?íslo ob?anského pr?kazu nebo pasu. Seznam by byl spravován Ministerstvem pr?myslu a obchodu a citlivé údaje by bez posv?cení soudu lustrovala t?eba Vojenská policie nebo Bezpe?nostní informa?ní služba. Údaje by byly uchovávány p?edlouhých deset let. Výsledek se dá s ur?itostí p?edpov?d?t již dnes. Nikdo rozumný se na podobný „seznam hanby“ zapsat nedá. Dovedou si pražští radní v?bec p?edstavit, jak výbušný materiál by vytvo?ili? Odhaduji, že v zemi, kde si noviná?i b?žn? kupují obsahy policejních spis?, by se první jména objevila @Andrew Luck Jersey na ve?ejnosti po pár dnech.

Ale prázdným seznamem kafkovské návrhy nekon?í. Co t?eba prostitutkám rozdat speciální karti?ky s jejich fotografií i pravým jménem, tak aby si je nikdo, ale opravdu nikdo nep?evzal? I na to pražští radní mysleli. Tak jako na nesmyslný zákaz venkovní prostituce, op?t nedomyšlený a psaný od stolu. Pouli?ní prostituce nikdy nezmizí, naopak je t?eba jí dát pravidla a ?ád.

Výše zmín?né represivní kroky povedou pouze k tomu, že lidi to?ící se kolem nejstaršího ?emesla definitivn? vženeme do ilegality a dáme vyd?lat pasák?m a mafii.

Návrh zákona p?ináší také p?epjaté povinnosti pro majitele ve?ejných dom?, mimo jiné uchovávat osobní údaje prostitutek ješt? p?t let poté, co odejdou. Proboha pro?? Kde je ochrana soukromí a osobních údaj?? Skute?n? jako z pera Franze Kafky je pak návrh, aby majitel podniku nabízel sexuální služby takovým zp?sobem, aby „neobsahovaly prvky pornografie“. Jak to má asi ud?lat? Ma?áskovým divadlem, p?ípadn? p?ednesem erotických básní?

Protože mají p?edkladatelé nezdravou ambici regulovat úpln? všechno, nutn? se dostávají do komických popis? a definic. Tak nap?íklad v odstavci dv? paragrafu 46 se do?teme, že odstoupí-li prostituující od smlouvy, pak „vrátí zájemci zaplacenou odm?nu ?i její ?ást odpovídající rozsahu nespln?né povinnosti.“ Aha. N?které ?ásti d?vodové zprávy sepsané pražskými konšely pak m?že vnímavý ?tená? využít k rozší?ení vlastních sexuálních obzor?. Zajímavý je zejména soupis praktik, u kterých nedochází k fyzickému kontaktu. Jen pro po?ádek je to „.. sebeukájení k uspokojení pohlavního pudu jiného, onanie, vzájemná onanie, používání p?edm?t? sloužících jako náhražka mužských nebo ženských pohlavních orgán?.”

Magistrát lze pochválit jen za to, že si správn? klade za cíl odd?lit prostituci legální a nelegální a vytvo?it právní rámec pro prvn? jmenovanou. Zbytek se moc nepovedl a tak doufám, že bude p?ijat m?j návrh, který žádný seznam hanby ani karti?ky neobsahuje a nesnaží se sexuální @Andrew Luck Authentic Jersey pracovníky cejchovat. Naopak jejich pozici posiluje a vychází z poznatk? nevládních @Andrew Luck Womens Jersey organizací a lidí nap?í? odv?tvím. A na rozdíl od pražského zákona, který má 28 stran paragraf?, se vejde na stránku a p?l.

zdroj: iDNES.cz (rozhovor s Viktorem Paggiem)