Legislativa a sexbyznys v ČR

Až 600 prostitutek se rozuteče po Praze, varuje nevěstinec, kterému hrozí zrušení

Jakub Heller

Největšímu pražskému nevěstinci, Showparku v Holešovicích, hrozí zavření. O jeho osudu už příští týden rozhodne soud. Majitelé klubu varují, že by se pak společnice přesunuly do privátů, což by podle jimi pozvaného adiktologa vedlo k horší a nebezpečnější prostituci. Město se ale brání tím, že jednoduše nemůže ze zákona uzavřít nájemní smlouvu na provozování nevěstince.

Podle jednatele Showparku do holešovické provozovny ročně zavítá 160 tisíc klientů. Údajně zde pracuje střídavě až šest set společnic. | Video: Jakub Zuzánek

Historická Pražská tržnice v Holešovicích nabízí skutečně unikátní mix služeb, kromě obchodního giganta společnosti Alza tu sídlí například divadelní a umělecký prostor Jatka 78, Penny market nebo třeba asijský trh. A v hale číslo 18 se už ale také více než dvacet let nachází největší erotický klub ve městě – Showpark. Místo, kde si muži skutečně jako na tržišti vybírají ženy, které si je pak odvádějí na pokoje.

Podle Zbyňka Mately, jednatele společnosti E.R.O.C, která Showpark provozuje, ho jen za minulý rok navštívilo 160 tisíc zákazníků. Tedy více než loni přišlo na činohru v Národním divadle. Všichni tihle klienti – a také stovky žen, které v Showparku nabízejí své služby – však zřejmě brzy budou muset hledat jiné místo k setkávání.

E.R.O.C. má sice na budovu nájemní smlouvu až do roku 2025 s firmou Delta Center, která si zase celou Pražskou tržnici pronajala od města, ale přesto se Showpark bude možná muset vystěhovat. Odvolací soud má totiž příští týden rozhodnout o ukončení nájemní smlouvy, o kterou se magistrát s Delta Center soudí už od roku 2012.

Pokud k tomu skutečně dojde, podle Mately půjde o obrovskou chybu. „Těch šest set žen, se kterými spolupracujeme, jen tak nezmizí z povrchu zemského. Budou se chtít někam přesunout, a protože jsou zákazníci zvyklí na adresu Holešovic, pravděpodobně si najdou privátní prostory v okolí Showparku,“ říká s tím, že zdejší společnice si to rozhodně ze svých příjmů mohou dovolit.

reklama

Další ženy se podle něj přesunou ke konkurenci do centra metropole a za nimi půjdou i zákazníci. Místo jednoho, poměrně odlehlého, místa tak město podle Mately pouze problém rozprostře na větší území. Ve chvíli, kdy bojuje s nedostatkem bydlení, by se podle něj taková situace zrovna nejlépe nepodepsala ani na trhu s nemovitostmi.

 

 

 

Dnes se kupodivu nebudeme zabývat volebními výsledky, politikou ani předvánočním shonem.

Naše téma bude specifické o sexbyznysu v ČR, co kdo smí a nesmí a na co si dát pozor. 

Možná i Vás při četbě napadne proč a v jaké formě máme trestné tzv. kuplířství. Je skutečně nutné, aby si prostitut/ka nemohli legálně koupit, pronajmout služby a prostředky pro výkon své činnosti? 

Ad absurdum pak může současný výklad véct ke stíhání osob ve společné domácnosti s prostitutem/kou na které se také pohlíží, že z úrostituce provozované jiným kořistí.

Tedy opět apelujeme na přijetí námi podporované legislativní změny.

https://spep.cz/navrh-zakona-o-toleranci-poskytovani-sexualnich-sluzeb/

Legislativa a sexbyznys v ČR

Úvod / O sexbyznysu / Legislativa a sexbyznys v ?R

V této sekci najdete základní informace o právní úprav? prostituce v ČR. Podrobně se tomuto tématu věnujeme též v publikaci ke stažení zde. R-R dlouhodobě sleduje návrhy k úpravám prostituce v ČR a usiluje o přijetí legislativy, která by respektovala práva a zájmy osob pracujících v sexbyznysu. Postoj klientek R-R k navrhovanému zákonu o regulace prostituce si můžete přečíst zde. Níže uvedené informace byly zpracovány s využitím dostupných odborných zdrojú a publikací.

Vaše dotazy k zákon?m, vyhláškám proti prostituci, vašim práv?m a povinnostem vám rády zodpovíme. Napište nám ?i se obra?te p?ímo na pracovnice poradenských center R-R (kontakty).

Jak je to s prostitucí a zákony v ?R?

M?žu být trestn? stíhána za poskytování placených sexuálních služeb?

Kdo m?že být trestn? stíhán, aneb, co je kuplí?ství a obchod s lidmi?

M?žu si n?jak ošet?it svou práci v sexbyznysu a podnikat v této oblasti?

Jak je to s p?estupky za prostituci?

Co mi hrozí, pokud pracuji na ve?ejnosti ve m?st?, které má vyhlášku proti prostituci?

 

Jak je to s prostitucí a zákony v ?R?

Podle sou?asné legislativy[1], není prostituce ani povolena, ani zakázána. Celonárodní právní p?edpis, který by definoval pojem prostituce a její provozování, neexistuje. Poskytování sexuálních služeb je tedy v jakémsi právním vakuu. V ?R se však dlouho hovo?í o regulaci této profese speciálním zákonem, a to zákonem o regulaci prostituce.

 

M?žu být trestn? stíhána za poskytování placených sexuálních služeb?

Samotné osoby, které poskytují placené sexuální služby, nemohou být za takové jednání trestn? postiženy, pokud ovšem neprovozují prostituci v blízkosti škol, školských za?ízení ?i míst, které jsou ur?eny pro pobyt nebo návšt?vu d?tí. Od 1. 1. 2010 platí nový trestný ?in „prostituce ohrožující mravní vývoj d?tí“ (§ 190), který kriminalizuje jak osoby poskytující placené sexuální služby (trest odn?tí svobody až na dvé léta), tak provozovatele, resp. kuplí?e.[2]

 

Kdo m?že být trestn? stíhán, aneb, co je kuplí?ství a obchod s lidmi?

Trestní právo kriminalizuje osoby, které zajiš?ují pracovní podmínky osobám poskytujícím placené sexuální služby nebo mají prosp?ch z prostituce provozované jinou osobou, která souhlasila s poskytování placených sexuálních služeb (jedná se tedy o prostituci se souhlasem neboli dobrovolnou prostituci). V takovém p?ípad? se dopouští trestného ?inu kuplí?ství (§ 189 zákona ?. 40/2009 Sb., odst. 1): kdo jiného p?im?je, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo ko?istí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odn?tím svobody na šest m?síc? až na ?ty?i léta, zákazem ?innosti nebo propadnutím v?ci.[3]

Oproti tomu nucená, nedobrovolná prostituce, respektive prostituce, ke které daná osoba nedala souhlas, je kriminalizována prost?ednictvím trestného ?inu obchodování s lidmi dle § 168[4], podle kterého lze postihnout i další formy obchodu s lidmi (nap?. otroctví, nucené práce aj.), nejen tedy jednání v sexuální oblasti, tedy pohlavní styk nebo jiné formy sexuálního zneužívání nebo obt?žování anebo k výrob? pornografického díla ?i k prostituci. Tento trestný ?in se výslovn? vztahuje oproti trestnému ?inu kuplí?ství i na d?ti: viz. § 168, odst. 1: „Kdo p?im?je, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, p?ijme nebo vydá dít?, aby ho bylo užito… anebo kdo ko?istí z takového jednání…., bude potrestán odn?tím svobody na dv? léta až deset let“

 

M?žu si n?jak ošet?it svou práci v sexbyznysu a podnikat v této oblasti?

Z hlediska legislativního je prostituce vylou?ena z režimu živnostenského podnikání[5]. Dle práva nem?že být oficiálním zam?stnáním ?i podnikáním. Dle principu, „co není zakázáno, je povoleno“, je však možné chápat ženy a muže poskytující placené sexuální služby jako osoby samostatn? výd?le?n? ?inné, které podléhají zdan?ní podle ustanovení zákona o daních z p?íjm? z p?íjm? týkajících se svobodných povolání, jako je tomu nap?íklad u um?lc?[6].

V praxi by tedy osoby poskytující placené sexuální služby mohly legalizovat sv?j status již nyní (na jinou ?innost), což se v n?kterých p?ípadech dle našich zkušeností již d?je (nap?. na ?innost modelek, hostesek apod., ?i ženy využívají živnostenského oprávn?ní na jiné typy ?inností, v?etn? nap?íklad služeb osobního charakteru, by? tato živnost výslovn? vylu?uje poskytování sexuálních služeb[7], nebo si vy?izují živnost v kategorii „výroba, obchod a služby jinde neza?azené“.

 

Jak je to s p?estupky za prostituci?

V rovin? správn?právní se osoby poskytující placené sexuální služby mohou dopustit p?estupku, když nabízejí sexuální služby na ve?ejnosti, kde je to zakázáno obecní vyhláškou. To se tedy týká zejména osob, které pracují ve venkovních prost?edích (ulice, silnice, tzv. trasy).

Obce totiž mají pravomoc si pomocí obecn? závazných vyhlášek upravit nabízení a poskytování placeného sexu na ve?ejnosti na jejich území. Nálezem Ústavního soudu z 8. 3. 2007 mají možnost plošn? zakázat prostituci nabízenou a vykonávanou na ve?ejnosti na celém území obce. Také však mohou vy?lenit n?jakou oblast v obci, kde je možné služby na ve?ejných prostranstvích nabízet legáln? (to se však v praxi p?íliš ned?je).

Trendem posledních let v obcích, kde je zastoupena pouli?ní forma sexbyznysu, je zavád?ní t?chto vyhlášek, které zakazují ve?ejné nabízení sexuálních služeb, výjime?n? i využívání služeb (tedy postih zákazník?).Dle základního monitoringu, který realizovalo R-R, m?lo 40 obcí a m?st k zá?í 2014 platnou vyhlášku proti prostituci. Obecní vyhlášky „proti pouli?ní prostituci“ uplat?ují nap?. Praha, Plze?, Dubí, Chomutov a další m?sta.

 

Co mi hrozí, pokud pracuji na ve?ejnosti ve m?st?, které má vyhlášku proti prostituci?

Této osob?, pokud souhlasí s tím, že p?estupek spáchala, m?že být uložena bloková pokuta splatná na míst? (maximáln? ve výši 1000 K?). Pokud doty?ná osoba souhlasí s p?estupkem a zárove? nemá hotovost, je jí p?edána poštovní poukázka s p?edepsanou výší pokuty, která by m?la být zaplacena do 15 dn? (jinak hrozí exekuce).

V p?ípad? nesouhlasu s p?estupkem je v?c ?ešena ve správním ?ízení, kde hrozí pokuta až 30 tisíc K? a uhrazení náklad? správního ?ízení, které tvo?í 1000 K?. V p?ípad? opakovaného spáchání p?estupku m?že být uložen trest zákazu pobytu v dané obci.

Jako velmi problematické p?i uplat?ování t?chto vyhlášek se jeví dokazování – policie by m?la prokázat, že došlo ke spáchání p?estupku (nabízení sexuálních služeb za úplatu), což je v praxivelmi obtížné.

Pokud vám byla uložena pokuta za porušení vyhlášky proti prostituci, nevíte si rady, pot?ebujete v?d?t, jaká máte práva a povinnosti, setkala jste se s nevhodným chováním ze strany policie k vaší osob?, obra?te se na nás.

[1]Stav k zá?í 2015.

 

[2] § 190 odst. 1 zákona ?. 40/2009 Sb. – Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného za?ízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo ur?eno pro pobyt nebo návšt?vu d?tí, bude potrestán odn?tím svobody až na dv? léta. Trestní sazba dále stoupá za organizaci prostituce, a pokud je trestný ?in spáchán nejmén? na dvou takových místech, nebo op?tovn?.

 

[3] Za ko?ist?ní z prostituce jiným se považuje „opakované p?ijímání úplaty za to, že umož?uje provozování prostituce“, a nemusí být dosaženo ur?ité hranice zisku (Ba?kovský, MV?R, 2015).

[4]§ 168 zákona ?. 40/2009 Sb.–odst. (2) – Kdo (dosp?lou osobu) za použití násilí, pohr?žky násilí nebo jiné t?žké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísn? nebo závislosti, p?im?je, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, p?ijme nebo vydá, aby jí bylo užito: a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obt?žování anebo k výrob? pornografického díla, atd., nebo kdo ko?istí z takového jednání, bude potrestán odn?tím svobody na dv? léta až deset let. Odst. (3) Odn?tím svobody na p?t až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, d) spáchá-li takový ?in v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

[5]§ 3 odst. 3 písm. p) zákona ?. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – živností není nabízení nebo poskytování služeb sm??ujících bezprost?edn? k uspokojování sexuálních pot?eb.

[6] § 7 odst. 2 písm. b zákona ?. 586/1992, Sb., o daních z p?íjm?

[7]P?íloha ?. 4 k na?ízení vlády ?. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností – obsahem „Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“ není pr?vodcovská ?innost ani poskytování služeb sm??ujících bezprost?edn? k uspokojování sexuálních pot?eb.

https//www.poradna-rr.cz/o-sexbyznysu

Co je trestného v souvislosti s prostitucí

Nesmylsn? extezivní výklad tr. zákona o kuplí?ství dává orgán?m ?inným v trestních ?ízení široké pole p?sobnosti a §189 TZ jim umožnuje stíhat skoro každého, kdo se kolem prostituce „jen projde“.

Náš ?lánek jsme vybrali z tématu sexuální asistence u t?lesn? postižených a vyplývá @Aaron Rodgers Womens Jersey z n?j, že i rozší?ení seznamu takových asistentek nap?. organizací Rozkoš bez Rizika nebo SPEP se neobejde bez možnosti následného stíhání, což nás zna?n? vzdaluje od praxe a náhledu známého z civilizované Evropy. Z uvedeného též vyplývá, že problematika je nemilosrdn? kriminalizována a výnos je považován za nelegální, p?estože m?že být zdan?n.

Musíme si tedy klást za cíl moderní zákonnou úpravu nebo zrušení ?ásti § 189 TZ.

trestný ?in kuplí?ství §189 zákona 40/2009 Sb. TZ

Objektivní stránka tohoto trestného ?inu je vymezena následovn? :

   P?im?je, zjedná ,najme, zláká nebo svede jiného k provozování prostituce /alinea1/

–        Ko?istí z prostituce provozované jiným /alinea2/

K napln?ní zákonného znaku trestného ?inu kuplí?ství podle §204 TZ spo?ívajícího v tom, že pachatel ko?istí z prostituce provozované jiným, se nevyžaduje, aby pachatel výslovn? požadoval nebo vynucoval hmotný prosp?ch z prostituce, jiného, posta?í opakované p?ijímání úplaty za to, že umožnuje provozování prostituce a rovn?ž se tak nevyžaduje, aby pachatel dosáhl ur?ité hranice majetkového prosp?chu.

Objektivní stránka trestného ?inu kuplí?ství je tedy složena ze dvou druh? jednání, jež se svou formou blíží k podílnictví (ko?istí). Kriminalizováno není jednání, které je spíše pomocného charakteru ?i charakteru utvrzovacího. Mezi tato jednání lze ?adit nap?. po?izování ochranných sexuálních prost?edk?, zprost?edkování preventivních léka?ských vyšet?ení, osv?tové a vzd?lávací aktivity ?i umožn?ní inzerovat nabídku poskytování sexuálních služeb za úplatu. Tato skute?nost vychází ze samotného aboli?ního p?ístupu státu k problematice prostituce, kdy stát nekriminalizuje provozování prostituce, ale svou pozornost soust?e?uje na trestní postih doprovodných jev?, jež jsou s prostitucí spojeny (obchodování s lidmi, kuplí?ství), kdy zárove? prost?ednictvím státních dotací finan?n? podporuje neziskové organizace, jež mezi osobami provozujícími prostituci ší?í osv?tu ,prevenci a poskytují sociáln? terapeutické služby.

Okolo prostituce m?že dojít k napln?ní skutkových podstat vícero trestných ?in?, zejména pak ze skupiny trestných ?in? proti lidské d?stojnosti v sexuální oblasti (nap?. trestný ?in @Aaron Rodgers Youth Jersey sexuálního nátlaku podle § 186 trestního zákoníku), trestných ?in? proti svobod? (nap?. trestný ?in obchodování s lidmi podle § 168, trestný ?in vydírání podle § 175 a trestný ?in útisku podle § 177 trestního zákoníku), jakož i dalších.

 

Na záv?r je t?eba doplnit, že poskytujeme odborný obecný názor ,který nem?že p?edjímat p?ípadné budoucí hodnocení ze strany orgán? ?inných v trestním ?ízení.

Ministerstvo vnitra

Mgr. Karel Ba?ovský

?editel odboru bezpe?nostní politiky

výtah z dopisu

 

 

Nekontrolovatelné priváty mají zelenou ,nikdo je nem?že kontrolovat, není zajišt?na ani základní zdravotní pé?e ani bezpe?nost klient? a prostitutek o základní hygien? nemluv?. Neziskové organizace pomáhající prostitutkám mají omezený p?ístup. Dan? neplatí nikdo a je to velký protiklad proti nev?stinc?m. Státu ani obcím to nevadí, jen proto, že to není vid?t. Je to výkladní sk?í? neochoty zabývat se legalizací prostituce a stanovení základních pravidel. P?itom návrh zákona ,tisk 105 /2013 zamrzl na vlád? v dob? její poslední vým?ny.

http://olomouc.idnes.cz/soud-kuplirstvi-prostituce-olomouc-dvz-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150702_125101_olomouc- zpravy_stk

Všechny byly plnoleté, pop?ela majitelka privátu nabízení mladistvé dívky

2. ?ervence 2015  14:02

 

Do erotického privátu najala podle obžaloby vedle dalších žen i mladistvou dívku. Te? za to Miroslav? Reichlové u olomouckého krajského soudu hrozí za obchodování s lidmi až dvanáct let v?zení. Sama p?ijímání žen na sexuální služby nepopírá. Hájí se ale, že všechny byly plnoleté.

Privát v centru Olomouce v ulici 8. kv?tna fungoval podle žalobkyn? minimáln? od ?íjna 2012 do konce ?ervna 2014. Poté ho odhalila policie.

„Obžalovaná najala za ú?elem provozování prostituce blíže neur?ené množství žen. Vysv?tlila jim, jakým zp?sobem bude probíhat obstarávání zákazník?, poskytování sexuálních služeb a následné rozd?lení získané finan?ní hotovosti,“ popsala státní zástupkyn?.

Intimní fotografie svých „pracovnic“ souzená žena pro nalákání klient? vyv?sila na internet. Ženy osmapadesátileté Reichlové odevzdávaly polovinu zisku. Obžaloba hovo?í o tom, že od zákazník? vybíraly od 600 do 1 200 korun. Reichlová doplnila, že m?sí?n? vyinkasovala dohromady kolem t?iceti tisíc.

„Platila jsem z toho ale ten privát a inzerci,“ doplnila souzená žena. Pronájem t?ípokojového bytu vy?íslila na 21 tisíc. ?ást obžaloby Reichlovou viní kv?li najímání žen z kuplí?ství, ta ho sama p?iznává.

„Je to pravda. Cht?la bych ?íct, že toho lituji. Netušila jsem, že to tak hrozn? dopadne,“ rozplakala se na chvíli p?ed soudem. Dodala, že na privátu pracovaly jak vdané ženy s d?tmi, tak studentky.

„Nikdy jsem je do ni?eho nenutila. Svoji práci jsem m?la, ale toto m? bavilo. Bavilo m? to s t?ma holkama. Pomáhala jsem jim potom i jinak. T?eba tím, že mám známé doktory,“ vybavila si Reichlová, které by za samotné kuplí?ství soudu hrozily až ?ty?i roky za m?ížemi.

Podle policie na privátu pracovala i 17letá dívka, žena to odmítá

Obžaloba má ovšem i druhou ?ást. @Aaron Rodgers Kids Jersey Tady Reichlové hrozí p?tileté až dvanáctileté v?zení za obchodování s lidmi. Vyšet?ovatelé jsou totiž p?esv?d?eni, že sex za úplatu na privát? nabízela i sedmnáctiletá dívka. Reichlová, která o tom m?la v?d?t, to odmítá.

„Každá z d?v?at musela ukázat ob?anku. To, že by n?která m?la sedmnáct, není pravda,“ hájila se. Z obžaloby vyplývá, že mladistvá dívka m?la na privát nastoupit v ?íjnu 2012.

„To není pravda,“ odv?tila Reichlová. Ženu podle svých slov p?ijala až na konci roku 2013, kdy už byla plnoletá.

Odhalení privátu Reichlová spojila se spory mezi najatými ženami. N?které se jí podle jejích slov cht?ly pomstít.

„Nikdo s nimi necht?l být. Bylo tam peklo, rozst?íhávaly si oble?ení. Cht?ly se nám pomstít, že zavolají policajty, že nás udají,“ uvedla.

Sv?dkyn?: Dívku jsem na privát? potkala už jako plnoletou

U soudu se v roli sv?dky? objevilo i n?kolik jejích n?kdejších „pracovnic“. Jedna sama Reichlovou kontaktovala p?es internet. V?d?la od za?átku, že jde o sexuální služby.

„?ekla mi, kam mám jít, kde se ten byt nachází a jak to tam chodí,“ vypov?d?la dívka. Na privát? pracovala zhruba rok do ledna 2014 a potkávala tu kolem šesti dalších žen, ne všechny ale blíže poznala.

„Doufaly jsme, že to z?stane v soukromí. Zbyte?n? jsme si nic nesd?lovaly,“ podotkla. Dívku, která se m?la prodávat už od sedmnácti, sv?dkyn? znala. Na privát? se však podle ní objevila až ke konci roku 2013. Tedy v dob?, kdy již byla plnoletá.

„Slyšela jsem od holek, že tam cht?la pracovat už d?ív, ale paní Reichlová ji necht?la vzít,“ doplnila žena s tím, že si za svojí výpov?dí stojí.

„Udaly jsme ji, protože tam pracovaly nezletilé“

To, že se dívka na privát? objevila až po svých osmnáctinách, potvrdily soudu další dv? sv?dkyn?.

„Zaslechla jsem, že n?kdy d?ív n?co podobného d?lala. Myslím, že to ale nebylo pro paní Reichlovou,“ uvedla jedna. Druhá se zmínila o tom, že dané dívka m?la zájem na privát? pracovat už jako mladistvá, ale Reichlová ji odmítla.

Protich?dná výpov?? zazn?la od další dívky. Ženu, jež m?la na privát nastoupit ješt? jako mladistvá, znala.

„?íkala, že tam pracovala, když jí bylo ješt? sedmnáct. Tak mi to ?ekla,“ uvedla, sama ovšem p?iznala, že m?la se souzenou ženou spor. Ob? dívky nakonec privát a samotnou Reichlovou nahlásily policii.

„Šly jsme ji udat, protože jsme v?d?ly, že tam má dv? nezletilé holky,“ doplnila.

Soud m?l p?vodn? pokra?ovat i v pátek, nakonec ale soudce kv?li omluvám sv?dk? jednání zrušil a další termín zatím není stanoven.

Autor: Michal Polá?ek

Zdroj: http://olomouc.idnes.cz/soud-kuplirstvi-prostituce-olomouc-dvz-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150702_125101_olomouc-zpravy_stk

 

VIP fabrika na lásku v Praze vyd?lávala až 80 tisíc za den

Další p?ípad “kuplí?ství”, který budeme sledovat. Velmi nás zajímá, v ?em spo?ívalo protiprávní jednání majitel?, zmín?né v ?lánku. Z n?j je patrné pouze to, že podnik nem?l vn?jší reklamu a otev?en byl nejspíš nonstop. Tvrzení, že šlo o “fabriku na lásku” se vzhledem k uvedeným obrat?m zdá p?ehnané. Je smutnou realitou dneška, že jsou za trestnou. ?innost kuplí?ství stíháni i podnikatelé, kte?í poskytují jinak b?žné služby, pouze jejich zákazníky jsou poskytovatelé  sexuálních služeb. Jedná se o další kriminalizaci prost?edí sexuálních pracovník?, která jim brání v rovném p?ístupu ke službám a d?stojném zp?sobu obživy.

http://www.novinky.cz/krimi/364734-vip-fabrika-na-lasku-v-praze-vydelavala-az-80-tisic-za-den.html

O existenci privátního VIP pánského klubu, který léta fungoval v K?ižovnické ulici v Praze, v?d?li jen vybraní klienti. Majitelé provozovali podnik tém?? v ilegalit? v posledním pat?e ?inžovního domu. Ve „fabrice na lásku“, která m?la denní obrat 40 až 80 tisíc korun, pracovaly erosenky nonstop. Provozovatele obvinili kriminalisté z kuplí?ství.V luxusním privátním podniku, který fungoval jen pro striktn? vybranou klientelu, provedli policisté razii na po?átku týdne. „Jednalo se o podnik, který byl provozován tém?? v ilegalit?. O to složit?jší bylo rozkrýt protiprávní jednání jeho majitel? a provozovatel?,“ uvedl ve ?tvrtek policejní mluv?í Tomáš Hulan.

17. b?ezen 2015

Dnes je Sv?tový den sociální práce. Ideální ?as pro odložení p?edsudk?

Chceme d?stojné pracovní podmínky p?i práci v sexbyznysu, sexbyznys bez násilí, chceme pracovat bez p?edsudk?, represí a pokut, beze strachu, že mi „sociálka“ vezme d?ti. Chceme zákazníky, kte?í nebudou vyžadovat nechrán?né praktiky, prodáváme služby, ne naše t?la…

(?ervený deštník je symbolem boje za práva a ukon?ení diskriminace sexuálních pracovnic a pracovník?. Foto: Jan Losenický)

Tato a mnohá další p?ání a post?ehy slýcháme p?i sociální práci se ženami, které poskytují placené sexuální služby. Sociální pracovnice R-R pomáhají ženám nejen v tématech souvisejících s bezpe?n?jší prací v sexbyznysu, ale ?asto jsou jedinými, s kým mohou otev?en? hovo?it o své práci, starostech, obavách a p?áních, které nemohou mnohdy probrat se svým okolím, protože se setkaly s odsouzením ?i nadávkami.

„Podpora d?stojnosti ?lov?ka a hodnota lidství“ je letošní téma Sv?tového dne sociální práce, který p?ipadá na 17. b?ezna. Každý chce mít svou d?stojnost a být respektován!

Sv?tový den sociální práce vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovník? (IFSW). Informace naleznete na http://ifsw.org/world-social-work-day-2015/ nebo na webu Ministerstva práce a sociálních v?cí ?R: http://www.mpsv.cz/cs/20233